سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0301 - نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر شاخص های نیروی کار جمعیت 10ساله و بیشتر - فصلی
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3