سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0205 - بعد خانوار شهرستانهای استان تهران - 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3