سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
D0102- ارزش صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرک های استان - تابستان 98
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3