سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0201 - تعداد خانوار استان های کشور به تفکیک محل سکونت
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3