سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0101 - میزان باسوادی بر حسب وضع سکونت در استان های کشور در سالهای 1385 الی 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3