سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0103 - میزان باسوادی به تفکیک جنس شهرستان های استان تهران - 1390
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3