سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0207 - سرمایه‌گذاری ( ارزش تغییرات اموال سرمایه‌ای ) معادن در حال بهره‌برداری بر حسب نوع اموال سرمایه‌ای بر حسب فعاليت -1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3