سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0205 - ارزش افزوده، ارزش پرداختی‌ها و دریا فتی‌های معادن در حال بهره‌برداری بر حسب فعالیت ( میلیون ریال)- 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3