سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0208 - تعداد معادن در حال بهره برداري بر حسب روش استخراج و فعاليت -1394
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3