سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0208 - ارزش افزوده، ارزش پرداختی‌ها و دریافتی‌های معادن در حال بهره‌برداری بر حسب شهرستان ( میلیون ریال) -1393
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3