سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0203 - مقدار تولیدات مواد معدنی در حال بهره‌برداری بر حسب فعالیت ( هزار تن)-1391
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3