سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
P0207 - تعداد معادن، شاغلان، جبران خدمات مزد و حقوق بگیران و ارزش تولیدات معادن در حال بهره‌برداری بر حسب شهرستان -1391
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3