سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0112 - متوسط هزینه ورزش خانوارها در ماه (ریال) - 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13