سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0129 - پیش بینی جمعیت شهرستانهای استان تهران: 1396 الی 1400 - هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13