سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0110 - سرانه زمان حضور افراد 15 ساله و بیش تر در شبکه‌های اجتماعی در روز (ساعت و دقیقه) - 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13