سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0109 - سرانه زمان گوش دادن به موسیقی افراد 15 ساله و بیش تر در هفته (ساعت و دقیقه)-1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13