سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0108 - سرانه زمان گوش دادن به برنامه‌هاى رادیویی افراد 15 ساله و بیش تر هر روز خارج از منزل (دقیقه) - 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13