سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0106 - سرانه زمان تماشاى برنامه‌هاى تلویزیون داخلى افراد 15 ساله و بیش تر در هر روز تعطیل (ساعت و دقیقه) -1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3