سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0105 - سرانه زمان تماشاى برنامه‌هاى تلویزیون داخلى افراد 15 ساله و بیش تر در هر روز غیر تعطیل (ساعت و دقیقه) -1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13