سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0103 - سرانه زمان مطالعه روزنامه چاپی افراد 15 ساله و بیش تر در ماه (ساعت و دقیقه) - 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3