سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0113 - شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران (100=1395)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9