سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0106 - شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای استان تهران - سال پایه 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3