سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0502 - شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده فعالیت های مهم اقتصادی کل کشور از سال 1390
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3