سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0601 - شاخص ضریب مکانی فعالیت های مهم اقتصادی استان تهران از سال 1390
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3