سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0403 - مصرف واسطه 18 بخش اقتصادی استان های کشور از سال 1390 (میلیون ریال)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3