سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
مصرف واسطه 18 بخش اقتصادی استان های کشور (میلیون ریال) : 1390 الی 1394
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta