سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0103 - محصول ناخالص داخلی بدون نفت و سرانه (میلیون ریال- هزار ریال): 1390 الی 1394
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3