سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0101 - محصول ناخالص داخلی استان (GDP) و سهم آن از کل کشور (میلیون ریال- درصد): 1390 الی 1394
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9