سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
H0208 - ارزش افزوده استان ها در سال 1392 (میلیون ریال)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3