سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0202 - متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب استان تهران (ریال)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3