سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
شناسنامه طرح های آماری 1397
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2