سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0201 - متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب کل کشور (ریال)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3