سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
پیش بینی جمعیت شهرها و آبادی های استان تهران- سالهای 1396 الی 1400 (ماخذ: مرکز آمار ایران) (جمعيت آبادی های ۳ خانوار و كمتر به منظور حفظ محرمانگی با علامت * مشخص شده است و به همین ترتیب برآوردهای جمعيتی برای آنها لحاظ نشده است)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2