سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0131 - پیش بینی جمعیت شهرها و آبادی های استان تهران- سالهای 1396 الی 1400
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3