سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
میزان باروری کل ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و استان : دوره های 95-91 و 90-86
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta