سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5 - خانوارهای معمولی برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد ، تعداد افراد باسواد و بی سواد استان تهران
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3