سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 11- برآورد واحدهای مسكونی معمولی برحسب تعداد اتاق و مساحت زير بنا
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta