سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 2 - برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته برحسب جنس ، استان محل اقامت قبلی و سن
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta