سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4- جمعيت برحسب جنس ، سن و دين
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3