سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 1 - جمعيت 10 ساله و بيشتر برحسب سن، جنس و وضع زناشويی
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3