سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7 - برآورد زنان 10 تا 54 ساله برحسب سن ، وضع زناشويی ، تعداد و جنس فرزندان زنده بدنيا آورده در 365 روز گذشته زنان ازدواج كرده
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta