سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
پيش بيني خانوار استانها به تفكيك مناطق شهري و روستايي و استان- سالهای 1396 الی 1405 - هزار خانوار (ماخذ: مرکز آمار ایران)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2