سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
پيش بيني جمعیت استانها به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن - سالهای 1396 الی 1415 - هزار نفر (ماخذ: مرکز آمار ایران)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2