سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0127 - پيش بيني جمعیت استان ها به تفکیک جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن : 1396 الی 1415 - هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13