سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 14 - برآورد جمعيت بيكار 10 ساله و بيشتر با تحصيلات عالی برحسب گروه های عمده رشته تحصيلی و دوره تحصيلی
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3