سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7 - برآورد شاغلان 10 ساله و بيشتر برحسب جنس، گروه های عمده شغلی و سطح سواد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta