سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 12- واحدهای مسكونی معمولی بر حسب نوع، امكانات و تسهیلات موجود و مساحت زیربنا
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta