سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0413 - وضعیت مراکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت و ... آبادی های استان تهران
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9