سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0405 - وضع آبادی های استان تهران از نظر سکونت
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9