سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0403 - وضع طبیعی آبادی های استان تهران
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3