سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 1- جمعيت 6 ساله و بيشتر برحسب جنس ، سن ، وضع سكونت و وضع سواد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta