سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4 - جمعيت 10 ساله و بيشتر هرگز ازدواج نكرده برحسب جنس ، سن و سطح سواد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta