سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6- جمعيت ساكن برحسب جنس ، سن و محل تولد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta